Menu Zamknij

Regulamin sklepu internetowego
SEN SHOP ONLINE

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy SEN SHOP ONLINE dostępny pod adresem internetowym www.sklep.senwarsaw.pl, prowadzony jest przez BROOKLYN ONZ 2013 sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-116) przy al. Jana Pawła II 18, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000712925, NIP: 5252735494, REGON: 369216228.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

 1. Sprzedawca – Brooklyn ONZ 2013 sp. z o.o. sp. k., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000712925, NIP: 5252735494, REGON: 369216228.
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sklep.senwarsaw.pl.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 6. Konto – konto Klienta w Sklepie, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 7. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta.
 8. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży.
 9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także za pośrednictwem której istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 10. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Warszawa, Al. Jana Pawła II 18.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@senwarsaw.pl.
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 574 998 856.
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu i numeru telefonu podanych w niniejszym paragrafie, przy czym telefoniczny kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest w godzinach 12:00-22:00

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Safari, Mozilla, Firefox,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5
Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie nominowane są w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na całkowity koszt Zamówienia składają się:
  1. cena za Produkt,
  2. opłata za opakowanie oraz
  3. koszt dostawy, którego wysokość uzależniona jest od docelowego miejsca dostawy.

O wysokości całkowitego kosztu Zamówienia, tj. końcowej, ostatecznej kwocie do zapłaty, w tym wysokości poszczególnych, wskazanych powyżej jej elementów, Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Założenie Konta w Sklepie wymaga wypełnienia Formularza rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji i do dostawy.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się na Konto lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny),
 3. w przypadku wyboru możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia (imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu) oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu,
 4. potwierdzić fakt zapoznania się z Regulaminem i zaakceptować jego treść,
 5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności,
 6. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”,
 7. opłacić Zamówienie celem jego finalizacji w przypadku płatności elektronicznym przelewem natychmiastowym lub kartą płatniczą.

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Produkty zakupione przez Klienta są dostarczane na podany przez niego adres wyłącznie za pośrednictwem pracowników lub współpracowników Sprzedawcy. Nie istnieje możliwość osobistego odbioru zakupionych Produktów przez Klienta.
 2. Klient może skorzystać z następujących opcji płatności:
  1. płatność przy odbiorze – gotówką lub kartą płatniczą.
  2. płatność elektronicznym przelewem natychmiastowym,
  3. płatność kartą płatniczą.
 3. Dodatkowe, szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
 4. W przypadku wyboru płatności elektronicznym przelewem natychmiastowym, Klient realizuje płatność po przekierowaniu i za pośrednictwem strony operatora płatności oraz pod warunkiem akceptacji regulaminu tego operatora, dostępnego na jego stronie.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Złożenie Zamówienie wymaga potwierdzenia faktu zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania jego treści. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem woli związania treścią Regulaminu.
 3. Po złożeniu Zamówienia i dokonaniu płatności Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie Zamówienia oraz przyjęcie go do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta opcji płatności elektronicznym przelewem natychmiastowym albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do opłacenia całkowitego kosztu Zamówienia w toku jego składania. Warunkiem złożenia i przyjęcia Zamówienia do realizacji jest w tym przypadku jego uprzednie opłacenie przez Klienta, potwierdzone przez operatora płatności.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przy odbiorze, złożenie Zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Klienta woli dokonania zapłaty całkowitego kosztu Zamówienia w chwili dostawy. Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze Produktu, gotówką lub kartą płatniczą. Odmowa odbioru Produktu, wyrażona wprost lub w sposób dorozumiany (np. poprzez nieobecność w miejscu dostawy) nie stanowi oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy Sprzedaży i nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty całkowitego kosztu Zamówienia. Sprzedawca zachowuje prawo dochodzenia od Klienta zapłaty tej wartości lub odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Umowy Sprzedaży przez Klienta.
 6. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie m.st. Warszawy. Orientacyjny czas dostawy wynosi 1 godzinę licząc od chwili potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym czas ten może ulec zmianie w zależności od warunków drogowych oraz aktualnej liczby zamówień do realizacji.
 7. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, a jej koszt wynosi 10 zł, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 8. Teren dostaw został podzielony na strefy. Koszty dostawy Produktu są uzależnione od miejsca jego dostawy, tj. od zlokalizowania tego miejsca w ramach danej strefy. I tak:
  1. strefa I: Śródmieście, bezpłatna dostawa od zamówienia o wartości min. 50 zł,
  2. strefa II: Mokotów, Ochota, Wola Żoliborz, Powiśle, bezpłatna dostawa od zamówienia o wartości min. 100 zł,
  3. strefa III: Praga Południe, Praga Północ, Bemowo, Bielany, bezpłatna dostawa od zamówienia o wartości 150 zł).

Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem wyłączenia prawa do odstąpienia w szczególności opisanego w pkt 14.a. poniżej, tj. w odniesieniu do Produktów ulegających szybkiemu zepsuciu lub posiadających krótki termin do spożycia, których sprzedaż jest głównym przedmiotem działalności Sklepu.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, będący jednocześnie załącznikiem do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Konsument może zgłosić Sprzedawcy chęć zwrotu Produktu celem umożliwienia Sprzedawcy jego ewentualnego, bezpośredniego odbioru od Klienta.
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 12. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.
 13. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 14. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  2. której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  3. której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  6. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli.

§ 11
Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady Produktu, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej będę odbierane z miejsca ich dostawy przez pracowników lub współpracowników Sklepu w dniu zgłoszenia reklamacji.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

§ 13
Dane osobowe

 1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie przetwarzane są̨ przez Sprzedawcę (administrator danych).
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży, a w przypadku wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody, również w celu świadczenia usługi newslettera.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”) lub poprzez zgłoszenie od Sprzedawcy wysłane w formie elektronicznej lub listem poleconym.
 4. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są̨ jego danymi.
 5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu poświęconej polityce prywatności, która jest integralną częścią Regulaminu.

§ 14
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

BROOKLYN ONZ 2013 sp. z o.o. sp. k.

al. Jana Pawła II 18

00-116 Warszawa

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*):

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.